Forside / Ledige stillinger / Forsker, 100% fast stilling

Forsker, 100% fast stilling


Våre dyktige forskere og pedagoger trenger en ny kollega som kan bidra til å styrke senterets forsknings- og utviklingsarbeid.

Vi søker etter en person med fullført doktorgrad eller tilsvarende kvalifikasjoner i relevante fagområder som kan bidra til Falstadsenterets forsknings- og utviklingsarbeid innen det historiedidaktiske satsingsområdet minnestedspedagogikk, menneskerettigheter og medborgerskap. Falstads særegne historie som fangeleir og skolehjem gjør Falstadsenteret til en annerledes arena for kunnskapsutvikling og -formidling enn skolen.

Falstadsenteret har som mål å styrke sin kompetanse på hvordan historiske steder som Falstad kan spille en større rolle for å motvirke utenforskap og radikalisering, fremme respekt for menneskerettigheter og demokratiske verdier, og styrke demokratisk medborgerskap i samfunnet. Vi søker en person som kan bidra med forskning på og utvikling av metoder for læring om demokrati og menneskerettigheter, samt teoretiske og analytiske studier i tilknytning til internasjonale utdanningspolitiske strategier som FNs Global Citizenship Education. Erfaring fra arbeid med og på museum, minnesteder eller andre alternative læringsarenaer vil telle positivt. Det vil bli lagt vekt på erfaring fra faglig teamarbeid og nettverkssamarbeid, og fra arbeid med søknader til og gjennomføring av større forskningsprosjekter. Samarbeidsevne og personlig egnethet for stillingen, internasjonal erfaring og ambisjoner, samt publikasjoner og gode språkferdigheter vil også bli vektlagt.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

  • Forskning og forskningsformidling innen Falstadsenterets kjerneområder, med et særlig fokus på det historiedidaktiske området minnestedspedagogikk, menneskerettigheter og medborgerskap.
  • Deltakelse i tverrfaglige utviklingsprosjekter av betydning for Falstadsenterets virksomhet.
  • Utvikling av søknader om eksterne forskningsmidler.
  • Styrking av Falstadsenterets nasjonale og internasjonale forskningssatsing.
  • Undervisning rettet mot studenter i UH-sektoren.

Stiftelsen Falstadsenteret har 20 ansatte pr mars 2022. Driften er hovedsakelig finansiert over statsbudsjettet (Kunnskapsdepartementet), men eksterne prosjektmidler er en stadig viktigere del av vårt budsjett. Senterets hovedoppgaver er utvikling og formidling av kunnskap om andre verdenskrigs fangehistorie og menneskerettigheter gjennom dokumentasjon, forskning og undervisning. Fra 2021 er senteret godkjent som forskningsinstitusjon av Norges Forskningsråd. Rammer og prioriteringer for senterets forskningsaktivitet er gitt i Plan for forskning og utvikling 2022–2025, se https://falstadsenteret.no/forskning. Overordnede mål for Stiftelsen Falstadsenteret er nedfelt i styrets tiårsstrategi: https://falstadsenteret.no/strategiplan.

Falstadsenteret har årlig nærmere 20.000 besøkende og av disse er ca. 8000 elever i grunnskoler, videregående skoler og studenter. Kurs- og seminarvirksomhet, som ivaretas av et eget driftsselskap, er også en viktig del av aktiviteten på huset. Senteret har en tverrfaglig profil (historie, kunsthistorie, kulturminneforvaltning, didaktikk, filosofi, arkeologi, litteraturvitenskap) og en prosjektbasert arbeidsform, deltar i flere nasjonale og internasjonale nettverk, og samarbeider med både universiteter og andre fagmiljøer om forsknings- og utviklingsprosjekter. Falstadsenterets samarbeid med lærerutdanningene i Trondheim (NTNU) og Levanger (Nord Universitet) er spesielt relevant for denne stillingen.

Med stillingen følger kontorplass på Falstadsenteret. Det er mulig å inngå avtale om hjemmekontor. Stillingen lønnes mellom lønnstrinn 60-65, avhengig av utdanning og erfaring. For kandidater med spesielt relevant erfaring og kompetanse kan høyere lønnstrinn vurderes.

Hvordan søker du stillingen

Søknad sendes elektronisk til post@falstadsenteret.no innen 16. mai 2022. Vi ber om følgende vedlegg:

  • 1-2-siders ideskisse for prosjekter som søker ser for seg å kunne realisere innenfor rammene i Falstadsenterets plan for forskning- og utvikling 2022-2025.
  • CV
  • Publikasjonsliste
  • Referanser

Spørsmål om stillingen kan rettes til FoU-leder Ingeborg Hjorth, ingeborg.hjorth@falstadsenteret.no.