Forside / Utstillinger / Dalvedh

Dalvedh


Dalvedh er sommerens utstilling på Falstadsenteret og kan oppleves hos oss fra den 25.juni til den 26.august 2016. På sørsamisk betyr Dalvedh at noe som har vært borte eller gjemt kommer til syne, og utstillingen byr på en sanseopplevelse som viser oss veien inn i en kultur som har dype historiske røtter i norden.

I kunstprosjektet Dalvedh søker billedkunstner Sissel M Bergh og musiker Frode Fjellheim å synliggjøre den nordiske historieskrivingen gjennom et sør-samisk perspektiv. En rekke forskere, sørsamiske kulturbærere, historikere, arkeologer og språkvitere er også knyttet til prosjektet.

Hvilke historier løfter vi fram, mens andre blir utelatt og hva er formålet?

Hvilke funksjoner og roller har historiebruk i utviklingen av nasjonal og lokal identitet?

De samme spørsmålene er også sentrale i Falstadsenterets virksomhet, der historiebruk, historiebevissthet- og kultur danner rammen for formidling og undervisning, forankret i menneskerettslige prinsipper. Å framstille historie innebærer også en diskusjon om utvelgelse, der historie har hatt en sentral rolle i nasjonsbyggingen og er fortsatt viktig som komponent i nasjonal identitetskonstruksjon. Som menneskerettighetssenter er det naturlig for Falstad å ta opp disse spørsmålene, der det sørsamiske perspektivet både har en lokalhistorisk dimensjon så vel som en menneskerettslig dimensjon der Norge også har internasjonale forpliktelser.  Her peker ILO-konvensjon nr.169 spesifikt på urfolks rettigheter, mens for eksempel artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter omhandler at minoriteter ikke skal bli nektet retten til sin kultur, sitt språk eller sin tro. Grunnlovens §110a slår videre fast at «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv».

Dalvedh utfordrer oss til å undersøke hvilke grupper i samfunnet som er anerkjent og skrevet inn i, eller utelatt, fra hva vi definerer som norsk kulturarv og historie.

Dalvedh har blitt vist i ulike versjoner på Gaaltije sørsamisk kulturcentrum i Östersund, på LevArt i Levanger, på Dok2 Skulpturarena Øst og IKM – Internasjonalt kultursenter og museum i Oslo, på Trondheim Kunstmuseum og Sverresborg Folkemuseum, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger og på Saemien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa.