Åpningstider 

man: stengt
tirs - fre: 12.00 - 16.00
lør - søn: stengt

Siste dag med åpent før jul: 
Fredag 16. desember

Priser

Voksen 150,-
Student 100,-
Barn (under 12år) gratis

Forside / Årsrapport 2019

Årsrapport 2019


Hopp til innhold

STYRETS ÅRSBERETNING 2019

1. Innledning

I Proposisjon til Stortinget fra Kunnskapsdepartementet (Prop. 1 S, 2018) var Falstadsenterets oppdrag formulert slik:

Målet med tilskottet er at Falstadsenteret kan drive eit opplærings-og dokumentasjonssenter om fangehistorie frå den andre verdskrigen, og fremme kunnskap om demokrati, humanitær folkerett og menneskerettane. I 2018 deltok 6834 elever i grunnopplæringen, videregående skoler og UH-sektoren på undervisningsopplegg ved Falstadsenteret. 560 lærere deltok på seminar og i undervisningsopplegg. Det totale besøkstallet var på 14399 personer, som er en liten økning i forhold til året før. Tallet for museumsbesøk har økt med 7%, og antallet besøkende ved formidlingsaktiviteter har økt
med 40%. Senteret hadde ingen store kulturforestillinger i 2018.

Undervisningsoppleggene ved Falstadsenteret omfatter fangehistorie og holocaust, minnekultur, menneskerettigheter og demokrati. Falstadsenteret åpnet sin nye studieutstilling «Fortellinger om flukt» til høstsemesteret 2018. Utstillingen er spesialtilpasset til undervisning og tar utgangspunkt i åtte flukthistorier knyttet til fangeleiren under 2. verdenskrig. Utstillingen er nyskapende i sin måte å bruke kunstuttrykk og grafikk i historieformidling, og tilbakemeldingene fra elever og lærere
er meget god. Senteret har i 2018 tatt imot et bredt spekter av studenter fra Nord universitet og NTNU. Flere fagretninger enn tidligere ser verdien i å bruke stedet Falstad som læringsarena, og vi har i 2018 hatt et ekstra fokus på etikk og menneskerettigheter.

Pilotprosjektet «Demokrati og voksenopplæring – en utvidet læringsarena» ble initiert at
Falstadsenteret i 2017. Prosjektet utforsker hvordan museer og minnesteder kan være egnede arenaer for å oppnå konkrete læreplanmål for voksenopplæringen for minoritetsspråklige. Piloten ble gjennomført som et samarbeidsprosjekt med Stiklestad Nasjonale Kultursenter
og i tett dialog med Voksenopplæringen i Trondheim til gode tilbakemeldinger fra de involverte. Prosjektet «Kulturmøter» ble videreført i 2018.

Kulturmøter er et integreringstiltak rettet mot unge enslige asylsøkere, og det arrangeres med støtte fra Utlendingsdirektoratet og Levanger kommune og i samarbeid med Leira asylmottak. Forfattere og filmskapere er involvert som kursledere under to helgearrangementer for unge asylsøkere og lokal ungdom. (…)

2. Formål

Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune. Formålet er beskrevet i stiftelsens vedtekter:

Falstadsenteret som nasjonalt opplærings- ogdokumentasjonssenter skal utvikle og formidle kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettighetene gjennom dokumentasjon, forskning og pedagogisk virksomhet.

Dokumentasjon, forskning og formidling knyttet til krigsfangeleirene i Norge og til krigsfangers skjebne er en sentral del av virksomheten. Falstadsenteret skal utvikle en minnestedspedagogikk der undervisning i fangehistorie og menneskerettighetene står sentralt.

Stiftelsens formål er av alminnelig, ideell karakter. Den skal ikke drive økonomisk næringsvirksomhet med sikte på overskudd, men gjennom sin drift sørge for grunnkapitalens vedlikehold.

3. Styret

Øystein Djupedal, styreleder (valgt i mai 2018 for 2 år)
Torunn Klemp, nestleder (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Hans I. Pedersen, styremedlem (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Ingvild H. Kjørholt, styremedlem (valgt i mai 2017 for 2 år)
Arne Flaat, styremedlem (gjenvalgt i mai 2017 for 2 år)
Steinar Bjerkestrand, styremedlem (gjenvalgt i mai 2018 for 2 år)
Gerd Janne Kristoffersen, styremedlem (gjenvalgt i mai 2018 for 2 år)

Styret hadde i 2018 fem ordinære møter. Totalt ble det behandlet 34 saker. De viktigste sakene var knyttet til strategiutvikling for senteret, prosjekt Falstad Minnelandskap, kommandantboligen, skolehjemshistorien, faglig utvikling, prioriteringer og økonomi.

6. Virksomheten i 2019

Falstadsenterets virksomhet omfatter følgende
hovedområder:

• Undervisning
• Dokumentasjon og forskning
• Prosjekt og prosjektutvikling
• Formidling, samlinger og bibliotek
• Publikasjoner og faglig aktivitet
• Arrangement, kurs og seminar
• Internasjonalisering, nettverkssamarbeid

Undervisning

Undervisning er kjerneaktiviteten ved Falstadsenteret, og i 2018 deltok drøyt 7400 elever, studenter og lærere på undervisningsopplegg. Høsten 2018 åpnet vi den nye studieutstillingen “Fortellinger om flukt”. Dette arbeidet vil stå fram til 2021 og dekke hovedtilbudet vårt opp mot

Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag. I 2018 har undervisningsavdelingen igangsatt et arbeid for digitalisering av undervisningsressurser og utredet muligheter knyttet til bruk av digitale rekonstruksjon av Falstad fangeleir i undervisningssammenheng.

Målgrupper/år2012201320142015201620172018
Undervisning6600553556046314662168046834
Lærere6600553556046314662168046834
Museer gruppe6600553556046314662168046834
Museumsgjester6600553556046314662168046834
Næringsliv/organisasjoner6600553556046314662168046834
Arrangement6600553556046314662168046834
Totalt11564107041228412006136971418814399

Falstadsenteret og undervisningsavdelingen går inn i sitt fjerde samarbeidsår med DEMBRA (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme)hvor tre nye skoler i Midt-Norge skal rekrutteres for skoleåret 2019–2020. Voksenopplæringsinstitusjonene har vært et satsningsområdet i 2018, og Falstadsenterets undervisningsseksjon har etablert et godt samarbeid med TROVO (Trondheim voksenopplæringssenter). Prosjektet Demokrati og medborgerskap, som gjennomføres i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, utforsker museum og minnesteder som arena for voksenopplæring for flyktninger.

Magisk mai kveld 2018. F.v: Eirik Julius Risberg, Tone Sofie Aglen, Fatima Almanea og Henrik Syse. Foto: Arnhild Jordet.
Magisk mai kveld 2018. F.v: Eirik Julius Risberg, Tone Sofie Aglen, Fatima Almanea og Henrik Syse. Foto: Arnhild Jordet.

For å imøtekomme behovet fra ulike studentgrupper om spesialtilpassede undervisningsopplegg innen fagområdene etikk og menneskerettigheter, ble det i løpet av 2018 lagt ned ressurser for å utvikle et undervisningsopplegg for studentene ved bachelorstudiet i sykepleie (og andre beslektede helsefag, bl.a. vernepleien) ved Nord universitet.

Undervisningsopplegget ble til i samråd med fagpersonell ved sykepleiestudiet ved Nord og søkte å integrere pensum i profesjonsetikk på sykepleiestudiet, med en vekt på begrepene empati og menneskeverd, med Falstads historie og en mer generell refleksjon og diskusjon om den rollen helsepersonell spilte under andre verdenskrig. Opplegget ble godt mottatt og det ble besluttet å arbeide videre med å utvikle spesialtilpassede undervisningsopplegg som anvender Falstads historie og Falstad minnelandskap som en alternativ læringsarena til å adressere emner innen etikk. I 2018 ble det før første gang på flere år gjennomført undervisning knyttet til barneskoler og Humanistisk konfirmasjon.